Ὀβολός

Αννα Αβραμέα, Το νόμισμα στην βυζαντινή κοινωνία, Αθήνα 2001

Θεσσαλονίκη 15-17 Μαίου 1998.

 «Το νόμισμα στο Μακεδονικό χώρο»

Πρακτικά Β΄Επιστημονικής Συνάντησης , Θεσσαλονίκη 2000

Ηώς Τσούρτη, Η Εύβοια μέσα από τα νομίσματά της

Αθήνα 1999

 

Ημερίδα, Αθήνα 11 Μαίου 1996,

«Νόμισμα και θρησκεία . Αρχαίος κόσμος. Βυζαντινός κόσμος », Πρακτικά , Αθήνα 1997

«35 χρόνια στο Νομισματικό Μουσείο. Τιμητική εκδήλωση για τη Μάντω Οικονομίδου », Αθήνα 3 Ιουνίου… Περισσότερα