Θέμα:   Το νόμισμα στην Πελοπόννησο

Πρακτικά: βολός 10 στη σειρά BCH.

Τα πρακτικά του Συνεδρίου με τίτλο «Το Νόμισμα στην Πελοπόννησο» περιέχονται στο δίτομο έργο οβολός 10, αλλά οι μελέτες που αφορούν ανασκαφικά ευρήματα και συλλογές έχουν δημοσιευτεί στο περιοδικό της Γαλλικής Σχολής Αθηνών BCH, αριθμ. 139-140, 2015-2016, σελ. 545-683.

Αρχείο