Αννα Αβραμέα, Το νόμισμα στην βυζαντινή κοινωνία, Αθήνα 2001