Βόλος, 24-27 Μαίου 2001.

«Το νόμισμα στο θεσσαλικό χώρο»

Πρακτικά  Γ΄Επιστημονικής Συνάντησης, Αθήνα  2004