Κως 30 Μαίου-2 Ιουνίου 2003

 « Το νόμισμα στα Δωδεκάνησα και τη μικρασιατική τους περαία », Πρακτικά Δ΄Επιστημονικής Συνάντησης , Αθήνα 2006