( υπό εκτύπωση) στη σειρά BCH, Αργος 24-29 Μαίου 2011,    «Το νόμισμα στην Πελοπόνησο»

Πρακτικά  ΣΤ΄ Επιστημονικής  Συνάντησης