«Το νόμισμα στην Πελοπόννησο», Πρακτικά ΣΤ΄ Επιστημονικής Συνάντησης, Άργος, 26 -29 Μαΐου 2011, Τόμος Α΄, Αρχαίοι Χρόνοι, Τόμος Β΄, Βυζαντινοί και Νεότεροι Χρόνοι. Συνέκδοση με τη Γαλλική Σχολή Αθηνών στο περιοδικό Bulletin de Correspondance Hellénique, Supplément 57, Αθήνα 2017 (Μέρος των ανακοινώσεων του Συνεδρίου που αφορούν σε ανασκαφικά ευρήματα δημοσιεύονται στο BCH 139-140, σ. 545-683).