Τo Σωματείο ιδρύθηκε με σκοπό να συμβάλει στην προαγωγή της νομισματικής επιστήμης, να στηρίξει, υλικά και ηθικά,  το έργο του Νομισματικού Μουσείου και να λειτουργήσει ως ευέλικτος  φορέας ώστε το Μουσείο , οι θησαυροί και το έργο του να καταστούν γνωστά στο ευρύτερο κοινό, αλλά και στον επιστημονικό κόσμο ειδικότερα .

Αρχείο