Από τους σημαντικότερους σκοπούς του Δ.Σ. του Σωματείου: «Οι Φίλοι του Νομισματικού Μουσείου» και οπωσδήποτε  ο πλέον φιλόδοξος, είναι  η διοργάνωση νομισματικών Συνεδρίων για την ενίσχυση της νομισματικής έρευνας στην Ελλάδα και την υποστήριξη του ίδιου του Νομισματικού Μουσείου, η αμέριστη συνεισφορά του οποίου στην διοργάνωση των Συνεδρίων, υπήρξε πάντα δεδομένη.

Στόχος των Συνεδρίων είναι  η διαχρονική εξέταση και ανάδειξη του νομίσματος –νομισματοκοπεία, εικονογραφία, νομισματική κυκλοφορία, οικονομική ιστορία—σε μια  συγκεκριμένη, διαφορετική κάθε φορά μεγάλη  γεωγραφική περιφέρεια της Ελλάδας, με εξαίρεση την πρώτη  Ημερίδα στην Αθήνα το 1996,  που κάλυψε ένα ειδικό  μεν, αλλά ευρύτερου ενδιαφέροντος θέμα

Οι Επιστημονικές αυτές Συναντήσεις διοργανώνονται πάντα με τη συνεργασία τοπικών επιστημονικών  παραγόντων, όπως  των Εφορειών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, των Πανεπιστημίων, των Αρχαιολογικών Ινστιτούτων, των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών ή και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και έχουν την οικονομική υποστήριξη   κρατικών ή ιδιωτικών φορέων.

Τα Πρακτικά εκδίδονται σε ιδιαίτερο τόμο της περιοδικής έκδοσης  του Σωματείου με τον τίτλο : «βολός».

Η μεγάλη συμμετοχή  των επιστημόνων στα Συνέδρια και το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των Ανακοινώσεων,  καθιστούν τους τόμους των Πρακτικών  διαχρονικά σημείο αναφοράς  για τα νομισματικά δρώμενα της  περιοχής, που αποτέλεσε το θέμα έρευνας του κάθε Συνεδρίου.